Zarząd Dróg i Komunikacji powstał w drugiej połowie 1993 r. w wyniku reorganizacji Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Zakres działania instytucji poszerzono wówczas o część zadań Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz Wydziału Komunikacji Inżynierii Ruchu i Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Do ZDiK należało wówczas pełnienie funkcji zarządcy dróg publicznych oraz zarządzanie komunikacją zbiorową. W związku z licznymi zmianami w prawie zakres działania ZDiK zmieniał się. Dlatego w 2006 roku nadano instytucji nowy statut.
ZDiK do 1 stycznia 2008 r. wykonywał obowiązki Prezydenta Wrocławia w zakresie zarządzania drogami publicznymi. W tym zakresie m.in. przygotowywał i prowadził inwestycje drogowe, także współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Odpowiedzialny był również za utrzymanie dróg, chodników, mostów, wiaduktów, estakad, sygnalizatorów świetlnych, a także innych obiektów oraz urządzeń związanych z drogami i komunikacją zbiorową.
ZDiK zajmował się ponadto oświetleniem ulic i placów znajdujących się na terenach będących własnością gminy Wrocław, odpowiadał za iluminacje świetlne obiektów zabytkowych oraz zarządzanie miejscami do parkowania.

Zadanie organizowania transportu zbiorowego, które wykonywał ZDiK, zostało przekazane z dniem 19 maja 2007 r. Wydziałowi Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.
W gestii ZDiK-u pozostawało jedynie przeprowadzanie kontroli biletowej w miejskiej komunikacji zbiorowej. Ponadto ZDiK realizował wiele innych zadań, takich jak np. utrzymanie szaletów miejskich, fontann, pomników, stacji pogodowych, czy też prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.

Zadanie prowadzenia kontroli biletowej w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej zostało przekazane z dniem 1 lipca 2009 r. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu sp. z o.o.


Źródło: zdium.wroc.pl